Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de Responsabilitat Civil

Com a autònom, ets un bon professional i treballes sense errors, encara que hi ha successos que ocorren conseqüència del teu treball que no pots evitar i/o preveure. Per a això aquesta l’assegurança de RC per a autònoms: poder fer front a les conseqüències econòmiques d’aquests danys causats a un tercer o als seus béns conseqüència del teu dia a dia professional.

Altres assegurances

Quina és la cobertura de RC per a Autònoms?

És un sistema de protecció per als autònoms enfront d’un possible risc (sinistre) que provoca conseqüències sempre avaluables monetàriament. Està dissenyat per a emparar els danys a tercers, tant als seus béns o a les persones, originats pel desenvolupament de la teva activitat professional com a autònom.
Al sector assegurador ens encanta dir que l’assegurament consisteix en la transferència dels riscos. És a dir, que qui assumeixi les conseqüències econòmiques d’aquests danys sigui un altre i, en el nostre cas, la companyia d’assegurances.

A qui li serveix aquesta assegurança?

Existeixen molts tipus d’assegurança de RC i podem classificar-los segons el criteri que s’apliqui. En el nostre cas els resumirem en 4 grups principals:

RC per a Professionals i Autònoms: En aquest cas també trobarem dos grans grups que són, l’assegurança de Responsabilitat Civil per a Autònoms, el qual és obligatori per a algunes activitats determinades i voluntari per a unes altres, però en qualsevol cas es farà càrrec dels danys que es puguin produir tant per accident de treball com per accident de clients que es trobin dins de les nostres instal·lacions. D’altra banda, també tenim l’assegurança de Responsabilitat Civil Patronal que cobrirà a l’empresari de les reclamacions dels seus treballadors per accidents laborals.

Com ja hem comentat, aquest tipus d’assegurances estan orientats a professionals i autònoms de tota mena, tenint com a objectiu cobrir les reclamacions de tercers que s’han vist afectats directament per la comesa de l’empresa, així com cobrir les pèrdues originades pel frau d’algun dels empleats.

RC per a Empreses: dependrà de l’activitat de l’empresa. Les garanties principals són la RC d’Explotació, Despeses de Defensa i Fiances.

RC per Accident de Treball , RC de Productes, Treballs acabats o Serveis Prestats.

RC Administradors i Directius o DIA9: Aquest tipus de pòlissa té un tracte especial.

El seu objectiu és protegir el patrimoni personal dels Directius i Administradors de l’empresa, encarregant-se de fer front a les possibles reclamacions rebudes derivades de l’exercici del seu càrrec en l’empresa. La reclamació pot venir per accionistes, empleats, creditors o clients entre altres i estiguin reclamant possibles perjudicis econòmics.

RC per a Particulars: donen cobertura a la RC dins de l’àmbit privat. Generalment trobes aquesta cobertura dins de la pròpia pòlissa multirisc de la llar, encara que es pot contractar una assegurança de RC vida privada.

Destacaríem l’assegurança de RC Individual i familiar, la qual s’encarrega de cobrir a l’assegurat i aquelles persones que es troben sota la seva responsabilitat, cosa que a més inclou a les seves mascotes, ja que aquestes poden ser responsables de danys comuns tant a l’interior com fora de l’habitatge en qüestió i l’assegurança de RC Immobiliària on es cobreixen els danys que hagin estat ocasionats pel propi habitatge en qüestió.

L'assegurança de RC Professional i per a autònoms cobreix qualsevol professional per igual?

Cada professió o activitat desenvolupada per un autònom compta amb riscos i característiques pròpies. Per a poder donar una cobertura efectiva a cadascuna d’elles, les asseguradores fan ús de diferents categories de riscos.

És pel que en el moment de contractar la pòlissa s’ha d’especificar l’activitat que es desenvolupa com a autònom, l’àmbit i altres aspectes importants a tenir en compte.

Contacta amb nosaltres per a estudiar el teu cas i donar-te el millor assessorament per a les teves circumstàncies professionals i/o personals.

Per què contactar amb *Gabinet Parera SL, corredoria d’*assegurances?

L’assegurança de RC és un producte assegurador molt tècnic i requereix d’una bona anàlisi de l’activitat que es vol assegurar per a donar el màxim de cobertures en els diferents riscos que es poden incórrer.

Gabinet *Parera SL compta amb més de 30 anys d’experiència en el sector assegurador i volem assessorar-te, acompanyar-te per a estar ben assegurat en l’activitat que exerceixes.

Gabinet Parera